66 tuyển sinh phù hợp “Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông”